Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2003

 • Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, (Lexis Nexis 2003, red. M. Perkowski)
 • Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, wraz z Krzysztofem Wójtowiczem, (Wydawnictwo Sejmowe, 2003)
 • Kiedy państwo odpowiada za swoich sędziów w: Rzeczpospolita 249/2003
 • Obywatel przegrał, obywatele wygrali, w: Rzeczpospolita 230/2003
 • Zasada swobodnego przepływu towarów podobnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Acta Universitatis Wratislaviensis No 2481
 • Meaning and role of silence in the formation of contracts as seen from the perspective of common law, w: Przegląd Prawa i Administracji 57/2003
 • Zasady oznaczenia stron w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Radca Prawny 3/2003
 • Autonomia proceduralna państw członkowskich, w: Palestra 11 – 12/2003
 • Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie i polski system prawny: głos krytyczny, w: Rzeczpospolita 192/2003
 • Wyroki Trybunału Sprawiedliwości: teoria i praktyka, w: Palestra 9 -10/2003
 • Interpretacja Układu Europejskiego przez Trybunał Sprawiedliwości, w: Glosa 8/2003
 • Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, w: Glosa 7/2003
 • Pytanie o operatywność: jak ewoluuje koncepcja bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego, w: Rzeczpospolita 144/2003
 • Artykuł 227 Traktatu rzymskiego – państwa członkowskie przed Trybunałem Sprawiedliwości, w: Rzeczpospolita nr 128/2003
 • To będzie milowe orzeczenie: odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za orzeczenia sądów, w: Rzeczpospolita 70/2003
 • Postępowanie dowodowe przed Trybunałem Sprawiedliwości, w: Radca Prawny 6/2003
 • Zasada pierwszeństwa I bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego. Studium orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w: Radca Prawny 4/2003
 • Doktryna „sytuacji trwałej” w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka, w: Palestra 7- 8/2003
 • Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego i decyzje administracyjne, Palestra 5 – 6/2003
 • Czy jesteśmy świadkami majowej rewolucji w Luksemburgu? w: Palestra 3 – 4/2003
 • Postępowanie pisemne przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Radca Prawny 2/2003
 • Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego, tekst dostępny  http://www.trybunal.gov.pl/epublikacje/download/Trybunal_sprawiedliwosci.pdf
 • Rozmowa z Nicholasem Forwoodem – Sędzią Sądu Pierwszej Instancji, w: Radca Prawny 1/2003
 • Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich – drugi sąd wspólnotowy, w: Radca Prawny 1/2003